statistics@sauuni.ac.in     (0281) 2578501-11 (Ext. 408)

તમામ વિદ્યાર્થીઓને જણાવાનું કે ભવનમાં પ્રવેશતા સમયે યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવેલું આઈ-કાર્ડ હંમેશા સાથે રાખવું અન્યથા ભવનમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહિ.